!..اینجا چراغی روشن است

اندر غزلِ خویش،نهان خواهم گشتن

تا بر لبِ تو بوسه زنم

چون ش بخوانی


ابومنصور عماره بن محمّد مروزی