!..اینجا چراغی روشن است

!..اینجا چراغی روشن است

پرستاری ندارم بر سر بالین بیماری

مگر آهم ازین پهلو به آن پهلو بگرداند