!..اینجا چراغی روشن است

اوراق کهنه کِــی به می کهنه می رسند؟

ذوقی که در پیاله بُـود،در رساله نیست