!..اینجا چراغی روشن است

آرزوی بوسه از ساقی

نه حــدِّ چون من است

مستم و با ترس می بوسم لب پیمانه را