!..اینجا چراغی روشن است

!..اینجا چراغی روشن است

گفتی که:جام می بِــشِــکن..!

:چون توان شکست؟

-جامی که پشت لشکر غم،زان شکسته ایم-