!..اینجا چراغی روشن است

!..اینجا چراغی روشن است

آخر

همه کدورت گلچین و باغبان گردد بَـدَل به صلح

چو فصل خزان رسد