!..اینجا چراغی روشن است

بَـدی مکن

که درین کشتزارِ زود زوال

به داسِ دهر

همان بِـدرَوی که می کاری..!