!..اینجا چراغی روشن است

!..اینجا چراغی روشن است

تنگ چشمی بین

که بر خوانِ مُحیطِ بیکران

هر دو دست خود ز خِـسّت بر گلو دارد

صدف..!