!..اینجا چراغی روشن است

!..اینجا چراغی روشن است

به طفل مظلوم کربلااز شدّت گریه..چشم اگر می سوزد

از بی آبی،حلق و جگر می سوزد

هم حلق "علی اصغر" و هم چشم "رباب"

"آتش که گرفت،خشک و تر می سوزد*"*:از آتش کوبنان...(اینجا)