!..اینجا چراغی روشن است

هر که آمد

نظری کرد و

خریدار نشد

گویی آیینه ای آویخته در بازارم