!..اینجا چراغی روشن است

گفتم لب تو را که:
دل من تو برده ای..!
گفتا:
کدام دل؟
چه نشان؟
کِــی؟
کجا؟
که بُـرد؟