!..اینجا چراغی روشن است

!..اینجا چراغی روشن است

سوال کردی و گفتی:

بگو..!

که برده دلت را؟

دلم بده که بگویم جواب مسئله ی تو..!!