!..اینجا چراغی روشن است

!..اینجا چراغی روشن است

از گشتِ روزگار

سلامت مجوی

از آنک هرگز سراب پُــر نکند قَـربه* ی سقا*قربه=مشک آب