نیست جز افسوس خوردن حاصلِ کشتِ جهان
آسیا گردانیِ ما

دست

بر هم سودن است