سخت دل بستگئی داشت به بالم، صیّاد

تا نشد بالِش او پُر ز پَرم

خواب نکرد