!..اینجا چراغی روشن است

حدیث عشق چه حاجت که بر زبان آری؟

به آب دیده ی خونین نوشته صورت حال..